CHI TIẾT HỘI THẢO/ HỘI NGHỊ
 NỘI DUNG HỘI THẢO/ HỘI NGHỊ
Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức chuyển đổi số Vĩnh Long năm 2022
Chuyển đổi số
08/04/2022
Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức chuyển đổi số Vĩnh Long năm 2022
  CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
STT Nội dung Thực hiện
KHÔNG CÓ NỘI DUNG TÀI LIỆU

Cục tin học hóa
Bộ Thông tin & Truyền thông

Cổng thông tin điện tử
Bộ Thông tin & Truyền thông

Cẩm nang chuyển đổi số
www.dx.mic.gov.vn