86

Xếp hạng chỉ số phát triển CPĐT EGDI của Việt Nam
(EGDI 2020)

Tỷ lệ DVC trực tuyến mức độ 4
(04/2021)

Tỷ lệ HSCV tại cấp bộ, cấp tỉnh được xử lý trên môi trường mạng
(12/2020)

Tỷ lệ HSCV tại cấp huyện được xử lý trên môi trường mạng
(12/2020)

Tỷ lệ HSCV tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng
(12/2020)

Thông tin xếp hạng đánh giá chuyển đổi số

Xác định Bộ chỉ số CĐS cấp bộ, cấp tỉnh, cấp quốc gia để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm của các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của cả nước trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình CĐS quốc gia.

CĐS cấp tỉnh

CĐS cấp bộ

CĐS Quốc gia

Chính quyền số

Kinh tế số

Xã hội số

Mục tiêu cơ bản đến năm 2025

Phát triển Chính phủ số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động

80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

90% HSCV tại cấp bộ, tỉnh; 80% HSCV tại cấp huyện và 60% HSCV tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ HSCV thuộc phạm vi bí mật nhà nước)

100% CSDL quốc gia hoàn thành và kết nối, chia sẻ trên toàn quốc

50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số

Việt Nam thuộc nhóm 70/193 quốc gia dẫn đầu về chính phủ điện tử EGDI

Phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế

Kinh tế số chiếm 20% GDP

Mục tiêu đến năm 2025 Việt Nam thuộc nhóm

Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%

Năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%

50 nước
Dẫn đầu về công nghệ thông tin (IDI)

50 nước
Dẫn đầu về chỉ số cạnh tranh (GCI)

50 nước
Dẫn đầu về đổi mới sáng tạo (GII)

Phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số

Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình, 100%

Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh

Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%

Việt Nam thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu về an toàn, an ninh mạng (GCI)

Chuyển đổi
Nhận thức

Kiến tạo
Thể chế

Hạ tầng &
Nền tảng số

Thông tin &
Dữ liệu số

Hoạt động
Chính quyền số

An toàn
An ninh mạng

Đào tạo &
Phát triển nhân lực

Câu chuyện chuyển đổi số


Cổng dữ liệu quốc gia data.gov.vn


PAYGOV - Hệ thống hỗ trợ thanh toán Quốc gia


Nền tảng điện toán đám mây Việt Nam

Trung tâm một cửa hỗ trợ
triển khai chính phủ điện tử

Cục tin học hóa
Bộ Thông tin & Truyền thông

Cổng thông tin điện tử
Bộ Thông tin & Truyền thông

Cẩm nang chuyển đổi số
www.dx.mic.gov.vn

Trung tâm một cửa hỗ trợ
triển khai chính phủ điện tử