CHI TIẾT HỘI NGHỊ
 NỘI DUNG HỘI THẢO
Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, chính quyền số tỉnh Phú Yên
Chuyển đổi số
05/12/2022
Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, chính quyền số tỉnh Phú Yên
 TÀI LIỆU HỘI THẢO
STT Nội dung Chủ trì thực hiện Tài liệu
1

Câu chuyện chuyển đổi số
https://t63.mic.gov.vn

Cẩm nang chuyển đổi số
www.dx.mic.gov.vn

Bài toán chuyển đổi số
https://c63.mic.gov.vn

Nền tảng học trực tuyến
https://onetouch.mic.gov.vn/

Cục Chuyển đổi số quốc gia
Bộ Thông tin & Truyền thông

Cổng thông tin điện tử
Bộ Thông tin & Truyền thông