CHI TIẾT HỘI NGHỊ
 NỘI DUNG HỘI THẢO
Tài liệu Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Chuyển đổi số
08/08/2022
Tài liệu Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (tài liệu tiếp tục cập nhật).
 TÀI LIỆU HỘI THẢO
STT Nội dung Chủ trì thực hiện Tài liệu
1 Chương trình Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
 Tải về
2 [Slide] - Báo cáo sơ kết chuyển đổi số trong 6 tháng đầu năm 2022 Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
 Tải về
3 Báo cáo sơ kết chuyển đổi số trong 6 tháng đầu năm 2022 Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
 Tải về
4 Danh mục các văn bản quan trọng về chuyển đổi số do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong 06 tháng đầu năm 2022. Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
 Tải về
5 Danh mục các văn bản quan trọng về chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành trong 06 tháng đầu năm 2022 để hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai. Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
 Tải về
6 Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
 Tải về
7 [Slide] - Báo cáo tóm tắt Chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2021 (DTI 2021) Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
 Tải về
8 Báo cáo Chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2021 (DTI 2021) Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
 Tải về

Trung tâm một cửa hỗ trợ
triển khai chính phủ điện tử

Cục tin học hóa
Bộ Thông tin & Truyền thông

Cổng thông tin điện tử
Bộ Thông tin & Truyền thông

Cẩm nang chuyển đổi số
www.dx.mic.gov.vn

Trung tâm một cửa hỗ trợ
triển khai chính phủ điện tử