CHI TIẾT HỘI THẢO/ HỘI NGHỊ
 NỘI DUNG HỘI THẢO/ HỘI NGHỊ
Tài liệu Phiên họp lần thứ 2 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Chuyển đổi số
27/04/2022
Trụ sở Chính phủ và phòng họp trực tuyến các Bộ, cơ quan, địa phương
  TÀI LIỆU HỘI THẢO/ HỘI NGHỊ
STT Nội dung Thực hiện Tài liệu
1 Chương trình phiên họp lần thứ 2 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
 Tải về
2 Báo cáo tình hình triển khai chuyển đổi số Quý I năm 2022 Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
 Tải về
3 Câu chuyện chuyển đổi số năm 2021  Tải về
4 Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số về Kế hoạch hành động của Ủy ban trong năm 2022  Tải về
5 Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia  Tải về

Cục tin học hóa
Bộ Thông tin & Truyền thông

Cổng thông tin điện tử
Bộ Thông tin & Truyền thông

Cẩm nang chuyển đổi số
www.dx.mic.gov.vn