Hệ thống đánh giá mức độ Chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh

Ngày 3/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Trong đó, giao Bộ TT&TT nghiên cứu, xây dựng Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số bao gồm chỉ số đánh giá về Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số của quốc gia, từng ngành, từng địa phương.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 1726/QĐ-BTTTT ngày 12/10/2020 phê duyệt Đề án xác định bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, bộ chỉ số chuyển đổi số gồm các nhóm chỉ số để đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp bộ/tỉnh và cấp quốc gia.

Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh/bộ nhằm theo dõi, đánh giá, xếp hạng một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hằng năm của các bộ/tỉnh, trong khi Chỉ số chuyển đổi số cấp quốc gia nhằm cung cấp thông tin về kết quả chuyển đổi số chung của cả nước để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và phục vụ các cơ quan, tổ chức liên quan cũng như cho các tổ chức quốc tế sử dụng khi đánh giá các chỉ số toàn cầu (EGDI, IDI, GCI 4.0, GII, GCI).

Để tổng hợp thông tin hiện trạng, xây dựng Báo cáo xếp hạng về Chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020. Ngày 23/12/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông có Công văn số 5065/BTTTT-THH và 5066/BTTTT-THH gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về cung cấp số liệu phục vụ đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh tại địa chỉ https://www.dti.gov.vn và duyệt gửi Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 20/01/2021 (thứ Tư).

Công văn số Công văn số 5065/BTTTT-THH và 5066/BTTTT-THH ngày 23/12/2020 về cung cấp số liệu phục vụ đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh.

Yêu cầu nội dung và mẫu biểu báo cáo tương ứng với các nội dung báo cáo trên được đăng tải trên Hệ thống đánh giá Chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh tại địa chỉ: https://dti.gov.vn.

Về hình thức báo cáo, Quý Cơ quan gửi báo cáo trên Hệ thống đánh giá Chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh tại địa chỉ nêu trên (Tài khoản và mật khẩu để đăng nhập đã được Cục Tin học hóa gửi cho cán bộ đầu mối của Quý Cơ quan theo Công văn số 5065/BTTTT-THH; 5066 ngày 23/12/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cử đầu mối phụ trách sử dụng Hệ thống đánh giá Chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh; nếu Quý Cơ quan chưa nhận được, vui lòng liên hệ với Cục Tin học hóa).

Thông tin liên hệ: Đ/c Mai Thanh Hải, điện thoại: 0936.229.099; email: mthai@mic.gov.vn; Đ/c Đặng Thị Thu Hương, điện thoại: 0908863669; email:dtthuong@mic.gov.vn.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý Cơ quan.

Cục Tin học hóa

Trung tâm một cửa hỗ trợ
triển khai chính phủ điện tử

Cục tin học hóa
Bộ Thông tin & Truyền thông

Cổng thông tin điện tử
Bộ Thông tin & Truyền thông

Cẩm nang chuyển đổi số
www.dx.mic.gov.vn

Trung tâm một cửa hỗ trợ
triển khai chính phủ điện tử