HỘI THẢO / HỘI NGHỊ
CHI TIẾT HỘI NGHỊ
 NỘI DUNG HỘI THẢO
Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, chính quyền số tỉnh Phú Yên
Chuyển đổi số
13/12/2022
Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, chính quyền số tỉnh Phú Yên
 TÀI LIỆU HỘI THẢO
STT Nội dung Chủ trì thực hiện Tài liệu
1 Báo cáo một số kết quả về chuyển đổi số tỉnh Phú Yên Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên
 Tải về
2 Tổng quan về chuyển đổi số, một số kết quả chủ yếu và giải pháp nâng cap Chỉ số DTI tỉnh Phú Yên Cục Chuyển đổi số quốc gia - Bộ Thông tin và Truyền thông
 Tải về
3 Chuyển đổi số và xây dựng và khai thác dữ liệu thúc đẩy chuyển đổi số Cục Chuyển đổi số quốc gia - Bộ Thông tin và Truyền thông
 Tải về

Trung tâm một cửa hỗ trợ
triển khai chính phủ điện tử

Cục tin học hóa
Bộ Thông tin & Truyền thông

Cổng thông tin điện tử
Bộ Thông tin & Truyền thông

Cẩm nang chuyển đổi số
www.dx.mic.gov.vn

Trung tâm một cửa hỗ trợ
triển khai chính phủ điện tử