HỘI THẢO / HỘI NGHỊ
CHI TIẾT HỘI NGHỊ
 NỘI DUNG HỘI THẢO
Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai đề án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban chuyển đổi số Quốc gia năm 2022
Chuyển đổi số
25/12/2022
Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai đề án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban chuyển đổi số Quốc gia năm 2022
 TÀI LIỆU HỘI THẢO
STT Nội dung Chủ trì thực hiện Tài liệu
1 Công điện về Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Đề án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022
 Tải về
2 Dự kiến chương trình Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai đề án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban chuyển đổi số Quốc gia năm 2022
 Tải về
3 Báo cáo tóm tắt kết quả triển khai Đề án 06
 Tải về
4 Báo cáo kết quả triển khai Đề án 06 năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
 Tải về
5 Báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số năm 2022
 Tải về
6 Phụ lục 1 - Danh mục các văn bản quan trọng về chuyển đổi số do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong năm 2022
 Tải về
7 Phụ lục 2 - Danh mục các văn bản quan trọng về chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành trong năm 2022
 Tải về
8 Phụ lục 3 - Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
 Tải về
9 Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022
 Tải về
10 Tham luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về tình hình và giải pháp cung cấp dịch vụ công theo Đề án 06 đáp ứng yêu cầu lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm.
 Tải về

Trung tâm một cửa hỗ trợ
triển khai chính phủ điện tử

Cục tin học hóa
Bộ Thông tin & Truyền thông

Cổng thông tin điện tử
Bộ Thông tin & Truyền thông

Cẩm nang chuyển đổi số
www.dx.mic.gov.vn

Trung tâm một cửa hỗ trợ
triển khai chính phủ điện tử