HỘI THẢO / HỘI NGHỊ
CHI TIẾT HỘI NGHỊ
 NỘI DUNG HỘI THẢO
Tổ chức hội nghị Hướng dẫn triển khai DVCTT theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP
Chuyển đổi số
28/10/2022
Ngày 04/10/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã gửi Văn bản số 4946/BTTTT-THH về việc hướng dẫn triển khai Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Để hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương thúc đẩy sử dụng DVCTT, Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị Hướng dẫn các nội dung về triển khai DVCTT theo quy định mới của Nghị định số 42/2022/NĐ-CP.
 TÀI LIỆU HỘI THẢO
STT Nội dung Chủ trì thực hiện Tài liệu
1 Giới thiệu về Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ. Cục Chuyển đổi số quốc gia - Bộ Thông tin và Truyền thông
 Tải về
2 Rà soát thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu để xây dựng Dịch vụ công trực tuyến theo các mức độ; Rà soát thực trạng Dịch vụ công trực tuyến hiện nay để điều chỉnh theo các mức độ quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ
 Tải về
3 Các giải pháp thúc đẩy sử dụng Dịch vụ công trực tuyến Cục Chuyển đổi số quốc gia - Bộ Thông tin và Truyền thông
 Tải về

Câu chuyện chuyển đổi số
https://t63.mic.gov.vn

Cẩm nang chuyển đổi số
www.dx.mic.gov.vn

Bài toán chuyển đổi số
https://c63.mic.gov.vn

Nền tảng học trực tuyến
https://onetouch.mic.gov.vn/

Cục Chuyển đổi số quốc gia
Bộ Thông tin & Truyền thông

Cổng thông tin điện tử
Bộ Thông tin & Truyền thông