HỘI THẢO / HỘI NGHỊ
Phiên họp lần thứ 6 Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ Phiên họp lần thứ năm của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số năm 2023 Chương trình hội nghị về tôn vinh dịch vụ công và phát triển dữ liệu Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai đề án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, chính quyền số tỉnh Phú Yên Hội nghị phổ biến kiến thức về chuyển đổi số cho cán bộ, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh Hội nghị Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng năm 2022 Tổ chức hội nghị Hướng dẫn triển khai DVCTT theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP Tài liệu Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Hội nghị phổ biến kiến thức về chuyển đổi số cho cán bộ, lãnh đạo tỉnh Nam Định Tài liệu Phiên họp lần thứ 2 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Chương trình Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2022 của khối Công nghệ số Tài liệu Phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Công bố Báo cáo kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020 và thúc đẩy cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4
CHI TIẾT HỘI NGHỊ
 NỘI DUNG HỘI THẢO
Tổ chức hội nghị Hướng dẫn triển khai DVCTT theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP
Chuyển đổi số
28/10/2022
Ngày 04/10/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã gửi Văn bản số 4946/BTTTT-THH về việc hướng dẫn triển khai Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Để hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương thúc đẩy sử dụng DVCTT, Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị Hướng dẫn các nội dung về triển khai DVCTT theo quy định mới của Nghị định số 42/2022/NĐ-CP.
 TÀI LIỆU HỘI THẢO
STT Nội dung Chủ trì thực hiện Tài liệu
1 Giới thiệu về Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ. Cục Chuyển đổi số quốc gia - Bộ Thông tin và Truyền thông
 Tải về
2 Rà soát thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu để xây dựng Dịch vụ công trực tuyến theo các mức độ; Rà soát thực trạng Dịch vụ công trực tuyến hiện nay để điều chỉnh theo các mức độ quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ
 Tải về
3 Các giải pháp thúc đẩy sử dụng Dịch vụ công trực tuyến Cục Chuyển đổi số quốc gia - Bộ Thông tin và Truyền thông
 Tải về

Trung tâm một cửa hỗ trợ
triển khai chính phủ điện tử

Cục tin học hóa
Bộ Thông tin & Truyền thông

Cổng thông tin điện tử
Bộ Thông tin & Truyền thông

Cẩm nang chuyển đổi số
www.dx.mic.gov.vn

Trung tâm một cửa hỗ trợ
triển khai chính phủ điện tử