CHI TIẾT HỘI NGHỊ
 NỘI DUNG HỘI THẢO
Tài liệu Phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Chuyển đổi số
30/11/2021
Trụ sở Chính phủ và phòng họp trực tuyến các Bộ, cơ quan, địa phương
 TÀI LIỆU HỘI THẢO
STT Nội dung Chủ trì thực hiện Tài liệu
1 Tài liệu Phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
 Tải về
2 Quyết định số 1964/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.
 Tải về
3 Quyết định số 1619/QĐ-TTg ngày 24/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Kiện toàn và đổi tên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
 Tải về

Câu chuyện chuyển đổi số
https://t63.mic.gov.vn

Cẩm nang chuyển đổi số
www.dx.mic.gov.vn

Bài toán chuyển đổi số
https://c63.mic.gov.vn

Nền tảng học trực tuyến
https://onetouch.mic.gov.vn/

Cục Chuyển đổi số quốc gia
Bộ Thông tin & Truyền thông

Cổng thông tin điện tử
Bộ Thông tin & Truyền thông