CHI TIẾT HỘI NGHỊ
 NỘI DUNG HỘI THẢO
Tài liệu Phiên họp lần thứ 2 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Chuyển đổi số
27/04/2022
Trụ sở Chính phủ và phòng họp trực tuyến các Bộ, cơ quan, địa phương
 TÀI LIỆU HỘI THẢO
STT Nội dung Chủ trì thực hiện Tài liệu
1 Chương trình phiên họp lần thứ 2 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
 Tải về
2 Báo cáo tình hình triển khai chuyển đổi số Quý I năm 2022 Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
 Tải về
3 Câu chuyện chuyển đổi số năm 2021
 Tải về
4 Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số về Kế hoạch hành động của Ủy ban trong năm 2022
 Tải về
5 Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia
 Tải về

Câu chuyện chuyển đổi số
https://t63.mic.gov.vn

Cẩm nang chuyển đổi số
www.dx.mic.gov.vn

Bài toán chuyển đổi số
https://c63.mic.gov.vn

Nền tảng học trực tuyến
https://onetouch.mic.gov.vn/

Cục Chuyển đổi số quốc gia
Bộ Thông tin & Truyền thông

Cổng thông tin điện tử
Bộ Thông tin & Truyền thông