HỘI THẢO / HỘI NGHỊ
CHI TIẾT HỘI NGHỊ
 NỘI DUNG HỘI THẢO
Tài liệu Phiên họp lần thứ 2 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Chuyển đổi số
27/04/2022
Trụ sở Chính phủ và phòng họp trực tuyến các Bộ, cơ quan, địa phương
 TÀI LIỆU HỘI THẢO
STT Nội dung Chủ trì thực hiện Tài liệu
1 Chương trình phiên họp lần thứ 2 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
 Tải về
2 Báo cáo tình hình triển khai chuyển đổi số Quý I năm 2022 Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
 Tải về
3 Câu chuyện chuyển đổi số năm 2021
 Tải về
4 Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số về Kế hoạch hành động của Ủy ban trong năm 2022
 Tải về
5 Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia
 Tải về

Trung tâm một cửa hỗ trợ
triển khai chính phủ điện tử

Cục tin học hóa
Bộ Thông tin & Truyền thông

Cổng thông tin điện tử
Bộ Thông tin & Truyền thông

Cẩm nang chuyển đổi số
www.dx.mic.gov.vn

Trung tâm một cửa hỗ trợ
triển khai chính phủ điện tử