CHI TIẾT HỘI THẢO/ HỘI NGHỊ
 NỘI DUNG HỘI THẢO/ HỘI NGHỊ
Công bố Báo cáo kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020 và thúc đẩy cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4
Chuyển đổi số
19/10/2021
Bộ Thông Tin và Truyền Thông, 18 Nguyễn Du, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  TÀI LIỆU HỘI THẢO/ HỘI NGHỊ
STT Nội dung Thực hiện Tài liệu
1 Báo cáo kết quả đánh giá chuyển đổi số của cơ quan nhà nước năm 2020 Ông Nguyễn Phú Tiến
Phó Cục trưởng, Cục Tin học hóa
 Tải về
2 Bài học kinh nghiệm trong xây dựng Chính phủ số cấp bộ Ông Hoàng Xuân Nam
Phó Cục trưởng, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính
 Tải về
3 Bài học kinh nghiệm về thúc đẩy chuyển đổi số cấp tỉnh Ông Trần Ngọc Thạch
Phó Giám đốc, Sở TTTT thành phố Đà Nẵng
 Tải về
4 Báo cáo về khai thác hiệu quả dữ liệu cho tiến trình chuyển đổi số toàn diện – Kinh nghiệm xây dựng Chiến lược và thực thi của Anh, Singapore và Bài học cho Việt Nam Ông Nguyễn Quang Đồng
Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Chính sách và phát triển truyền thông, Hội Truyền thông số Việt Nam
 Tải về
5 Báo về thúc đẩy cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 Ông Nguyễn Phú Tiến
Phó Cục trưởng, Cục Tin học hóa
 Tải về

Cục tin học hóa
Bộ Thông tin & Truyền thông

Cổng thông tin điện tử
Bộ Thông tin & Truyền thông

Cẩm nang chuyển đổi số
www.dx.mic.gov.vn