CHI TIẾT HỘI THẢO/ HỘI NGHỊ
 NỘI DUNG HỘI THẢO/ HỘI NGHỊ
Chương trình Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2022 của khối Công nghệ số
Chuyển đổi số
28/01/2022
Tầng 9, Toà nhà Cục Viễn Thông và các điểm cầu
  TÀI LIỆU HỘI THẢO/ HỘI NGHỊ
STT Nội dung Thực hiện Tài liệu
1 Chương trình triển khai kế hoạch công tác năm 2022 của khối Công nghệ số. Khối Công nghệ số  Tải về
2 Báo cáo kết quả công tác năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của khối Công nghệ số.  Tải về
3 Kỷ yếu khối Công nghệ số năm 2021 Khối Công nghệ số  Tải về
4 Cẩm nang Kế hoạch triển khai khối Công nghệ số 2022 Khối Công nghệ số  Tải về

Cục tin học hóa
Bộ Thông tin & Truyền thông

Cổng thông tin điện tử
Bộ Thông tin & Truyền thông

Cẩm nang chuyển đổi số
www.dx.mic.gov.vn